Ochranná pásma železnice

Definice, povinnosti, omezení

Autor , 13. prosince, Legislativa

Ochranné pásmo je prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou:

Pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje.” (266/1994 Sb., §8 Zákon o dráhách)

V ochranném pásmu jsou omezeny stavby a některé činnosti. Pouze se souhlasem drážního správního úřadu a za jeho podmínek zde lze provádět hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, provozovat střelnici, skladovat výbušniny, nebezpečné odpady a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy zaměnitelné s návěstními znaky.

Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn v ochranném pásmu dráhy vstupovat na cizí pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící. A to za účelem oprav, údržby a provozování dráhy, odstraňování následků nehod nebo poškození dráhy a za účelem odstraňování jiných překážek omezujících provozování drážní dopravy. Přitom je povinen dbát toho, aby užívání pozemků, popřípadě staveb na nich stojících, bylo co nejméně rušeno a aby vstupem a činnostmi nevznikly škody, kterým by bylo možné zabránit. Vstup a využívání těchto pozemků a staveb musí být omezeno na nezbytnou dobu a nezbytnou míru. “Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody podle občanského zákoníku.”

Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu na provozování dráhy nebo na provozování drážní dopravy na nezbytnou dobu v nezbytné míře použít nemovitou věc vlastníka v ochranném pásmu dráhy, nelze-li dosáhnout účelu jinak. Nemovitá věc je takto využita vždy za náhradu.

Provozem těchto činností se fyzická, právnická nebo podnikající osoba dopouští přestupku.

Každá stavba nebo činnost v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy musí být řádně projednána se Správou železnic, a to i v případech, kdy není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení. Žádost o souhrnné stanovisko Správy železnic ke stavbě v obvodu dráhy nebo v ochranném pásmu dráhy je možné podat na příslušném oblastním ředitelství Správy železnic.

Obrázek 1 – Ochranné pásmo celostátní a regionální dráhy

 


Zdroje:


Napsat komentář

Komentáře uživatelů